Informativna dejavnost

 

Kratek opis vsebine programa:

Posledice okvare sluha se najbolj kažejo na področju sporazumevanja, dostopnosti do komunikacij in informacij ter pri aktivnem vključevanju v življenje in delo v družbi. Mediji niso prilagojeni posebnim potrebam oseb z okvaro sluha, zato s tem programom premagujemo komunikacijske ovire. Zaradi komunikacijske oviranosti, nerazumljenih tujk in vsebine, so osebe z okvaro sluha v neenakopravnem položaju v primerjavi s slišečimi. Program zajema navezovanje stikov in sodelovanje z različnimi institucijami in lokalno skupnostjo. Uporabnike in širšo javnost redno obveščamo o aktivnostih v društvu, ter tudi o pravicah in posebnih potrebah te populacije. Člane obveščamo o dejavnostih društva in njihovih pravicah, preko: obvestil na oglasni deski v društvu, elektronske pošte, javnih medijev (lokalna televizija in teletekst), preko časopisnih člankov v lokalnem časopisu Naš čas, Savinjske novice in revije Iz sveta tišine, pisno preko pošte, z sms sporočili, na sestankih in na predavanjih. Prav tako pa želimo širšo javnost, preko predstavitev in prispevkov v medijih, seznaniti s problematiko okvare sluha in pravicami, ki pripadajo tem ljudem.


Program zajema tudi sodelovanje pri oblikovanju prispevkov na spletni strani ZDGNS, sodelovanje v oddaji Prisluhnimo tišini in pri ustvarjanju časopisa Iz sveta tišine, izdaja zgibank in lastnega glasila: Glas tišine. V okviru tega programa deluje tudi spletna stran društva in profil na facebooku.

Namen in cilj programa:

Namen programa je uporabnikom omogočiti dostop do informacij v njim razumljivem znakovnem jeziku in z uporabo ustreznih tehničnih pripomočkov.


Cilj programa je pravočasna in pravilna informiranost ter s tem večja možnost vključevanja v slišeče okolje, lažji dostop do zaposlitve in izobraževanja. Prav tako je potrebno seznanit širšo javnost o aktivnosti in dejavnostih v društvu ter spregovoriti o problematiki okvare sluha ter o specifičnih potrebah gluhih, gluhoslepih in naglušnih oseb. V ta namen izvajamo različna predavanja ter predstavitve dejavnosti društva tudi v lokalni skupnosti.


Tako s programom neposredno povečujemo osveščenost družbe o osebah z okvaro sluha, njihovih pravicah, potrebah in možnostih, in aktivnostih društva, posredno pa s tem seznanjamo tudi uporabnike programa.


S programom se dviguje prepoznavnost slovenskega in mednarodnega znakovnega jezika. Odpravlja se diskriminacija, ustvarjajo se enake možnosti in opolnomočenje invalidov z informacijami.