Usposabljanje za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih

 

Kratek opis vsebine programa:

Program prispeva k izboljšanju izenačevanja možnosti oseb z okvaro sluha za neodvisno življenje in nudi oporo pri vključevanju v družbeno okolje. Oviranost uporabnikov v komunikaciji, nevidna invalidnost, nizka stopnja osveščenosti o njihovih pravicah, nerazumevanje informacij s strani izvajalcev javnih storitev, povečajo socialno izključenost. V okviru tega programa uporabnikom in njihovim družinam, svojcem nudimo osebno pomoč pri soočanju s težavami, stiskami in pri reševanju nepredvidenih situacij. Gre za opredelitev in pomoč pri prepoznavanju socialne težave ali stiske in oceno možnih rešitev, seznanjanje uporabnikov s socialno varstvenimi storitvami, dajatvami, pravicami in obveznostmi ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko uporabniku nudijo pomoč ter skupno iskanje možnih rešitev njegovih težav. Nudimo pomoč pri pisanju prošenj, izpolnjevanju obrazcev, iskanju stanovanja, zaposlitve...


Osebe z okvaro sluha in tudi vida so zaradi komunikacijske oviranosti oškodovane, odrinjene pri sporazumevanju in dostopu do informacij v slovenskem jeziku, zato program zajema tudi ozaveščanje z obstoječimi možnostmi, ki so jim na voljo za pomoč pri uveljavljanju pravic, z novostmi na področju zakonodaje, prekvalifikacijo, dodatnim izobraževanjem in nadaljnjim šolanjem, blaženje socialnih posledic gluhote ali naglušnosti, seznanjanje uporabnikov s tehničnimi pripomočki in njihovo dostopnostjo. Njihov materin jezik je kretnja, ki pa zajema bistveno manj znakov kot je besed. Zato skušamo v okviru delavnic funkcionalnost slovenskega jezika, gluhim osvežiti kretnjo in razumevanje slovenskega knjižnega jezika in razložiti nerazumljene besede. S programom pomagamo širiti besedni zaklad v besedi in kretnji. Posledica je izboljšanje informiranosti oseb z okvaro sluha. Mesečno se izvajajo predavanja ali okrogle mize na različno tematiko, tedensko potekajo družabna srečanja članov, naglušni pa se dvakrat mesečno srečujejo v skupini za samopomoč. Preko druženja in koristnega preživljanja prostega časa preprečujemo socialno izključenost in osamljenost. Izvajamo tudi aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja ter dobrega psihofizičnega počutja ter rehabilitacije posameznikov. Uporabnikom v sodelovanju z ZDGNS omogočamo subvencionirano koriščenje počitniških kapacitet v: Kranjski Gori, Moravskih toplicah, Fiesi in Piranu, socialno ogroženim pa brezplačno letovanje. Za potrebe usposabljanja svojcev in zunanjih ljudi organiziramo tečaje slovenskega znakovnega jezika in predavanja o gluhoti in komunikaciji.

 

Namen in cilj programa:

Namen programa je usposabljanje oseb z okvaro sluha za aktivno, samostojno življenje in delo ter preko informiranja o novostih in zanimivostih iz vseh življenjskih področij, seznanjanja z novimi besedami, kretnjami, izboljšati pismenost in razumevanje. Pomemben cilj je krepitev samozavesti in samopodobe ter sprejemanje samega sebe. Poudarek pa je tudi na neformalnem druženju in koristnem preživljanju prostega časa. Eden izmed pomembnih ciljev je doseganje večje enakovrednosti pri vključevanju v življenje in delo, prepoznavanje in reševanje osebnih stisk preko vključevanja posameznika v proces soustvarjanja rešitve. V okviru tega uporabnikom nudimo osebno asistenco in psihosocialno pomoč. Trudimo se dosegati tudi zagotavljanje pravic oseb z okvaro sluha ter, preko povezovanja z lokalno skupnostjo, njihovo večjo socialno vključenost. Tudi starše in svojce želimo osveščati o možnostih, pravicah in jim nuditi oporo, pomoč. Prav tako želimo izboljšati skrb za zdrav način življenja ter psiho- fizično kondicijo uporabnikov.


S programom se izboljšuje življenje uporabnikov, pomaga se jim pri enakovrednem in samostojnem vključevanju v življenje in delo ter se ji nudi pomoč pri prepoznavanju problemov in iskanju poti za reševanje težav.